بهره گیری از محضر شخصیت های شاخص علمی و دینی اصفهان