آقای دکتر حمیدرضا چاکری

لوح تقدیر اهدایی

آقای دکتر حمیدرضا چاکری

معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی
به آقای حاج سید حسین رضازاده «همکاری در برپایی نخستین گردهمایی تخصصی کتابداران»
 
تاریخ اهداء: 1388/11/07
 
تاریخ و محل تولد: 
تحصیلات:
اساتید برجسته: 
مسئولیت ها: مدیر کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی
آقای حمید رضا چاکری معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی؛ همکاری در برپایی نخستین گردهمایی تخصصی کتابداران بخش کودکان و نوجوانان نهاد کتابخانه های عمومی کشور