اولین همایش چهره های ماندگار انجمن ها و کتابخانه های عمومی استان اصفهان

اولین همایش چهره های ماندگار انجمن ها و کتابخانه های عمومی استان اصفهان؛ نهاد کتابخانه های عمومی کشور و اداه کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان