اولین همایش چهره های ماندگار تبلیغی استان اصفهان

اولین همایش چهره های ماندگار تبلیغی استان اصفهان؛ دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان دبیرخانه مهندسی تبلیغات دینی