دومین همایش تجلیل از خیرین و واقفین عرصه سلامت استان اصفهان

دومین همایش تجلیل از خیرین و واقفین عرصه سلامت استان اصفهان؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان