یادبود اولین دوره مسابقات قرآنی یادواره شهید رسول جبار زارع

یادبود اولین دوره مسابقات قرآنی یادواره شهید رسول جبار زارع؛ گروه صنعتی همگام