سخنرانی در دیدار اعضای مجمع خیریه های درمانی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نشست ا