تبریک انتصاب مهندس رضا امینی؛ ریاست شورای اسلامی شهر اصفهان؛ 1392/07/06

مهندس رضا امینی؛ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان؛ 1392/07/09