افتتاح بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 1396/05/30

افتتاح بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 1396/05/30
افتتاح بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 1396/05/30
افتتاح بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 1396/05/30
افتتاح بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 1396/05/30
افتتاح بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 1396/05/30
افتتاح بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 1396/05/30
افتتاح بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 1396/05/30
افتتاح بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 1396/05/30
افتتاح بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 1396/05/30
افتتاح بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 1396/05/30
افتتاح بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 1396/05/30
افتتاح بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 1396/05/30
افتتاح بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 1396/05/30
افتتاح بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 1396/05/30
افتتاح بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 1396/05/30