افتتاح و بهره برداری از ساختمان جدید الاحداث ارائه خدمات درمانی به بیماران تالاسمی اصفهان؛ 1395/10/02

افتتاح و بهره برداری از ساختمان جدید الاحداث ارائه خدمات درمانی به بیماران تالاسمی اصفهان
افتتاح و بهره برداری از ساختمان جدید الاحداث ارائه خدمات درمانی به بیماران تالاسمی اصفهان
افتتاح و بهره برداری از ساختمان جدید الاحداث ارائه خدمات درمانی به بیماران تالاسمی اصفهان
افتتاح و بهره برداری از ساختمان جدید الاحداث ارائه خدمات درمانی به بیماران تالاسمی اصفهان
افتتاح و بهره برداری از ساختمان جدید الاحداث ارائه خدمات درمانی به بیماران تالاسمی اصفهان
افتتاح و بهره برداری از ساختمان جدید الاحداث ارائه خدمات درمانی به بیماران تالاسمی اصفهان
افتتاح و بهره برداری از ساختمان جدید الاحداث ارائه خدمات درمانی به بیماران تالاسمی اصفهان
افتتاح و بهره برداری از ساختمان جدید الاحداث ارائه خدمات درمانی به بیماران تالاسمی اصفهان
افتتاح و بهره برداری از ساختمان جدید الاحداث ارائه خدمات درمانی به بیماران تالاسمی اصفهان
افتتاح و بهره برداری از ساختمان جدید الاحداث ارائه خدمات درمانی به بیماران تالاسمی اصفهان