بازدید جمعی از اهالی سینما و خیرین سلامت از مرکز قلب شهید چمران؛ 1397/07/23