بازدید جمعی خیرین و هیئت ورزشی دوستان بلورین از مرکز پزشکی تخصصی خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)؛ 1396/12/25

بازدید جمعی از خیرین و ورزشکاران از مرکز تخصصی خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید جمعی از خیرین و ورزشکاران از مرکز تخصصی خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید جمعی از خیرین و ورزشکاران از مرکز تخصصی خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید جمعی از خیرین و ورزشکاران از مرکز تخصصی خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید جمعی از خیرین و ورزشکاران از مرکز تخصصی خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید جمعی از خیرین و ورزشکاران از مرکز تخصصی خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید جمعی از خیرین و ورزشکاران از مرکز تخصصی خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید جمعی از خیرین و ورزشکاران از مرکز تخصصی خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید جمعی از خیرین و ورزشکاران از مرکز تخصصی خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید جمعی از خیرین و ورزشکاران از مرکز تخصصی خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید جمعی از خیرین و ورزشکاران از مرکز تخصصی خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)