دیدار اعضای هیات مدیره مخابرات با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1392/08/12

دیدار اعضای هیات مدیره مخابرات با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1392/08/12
دیدار اعضای هیات مدیره مخابرات با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1392/08/12
دیدار اعضای هیات مدیره مخابرات با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1392/08/12
دیدار اعضای هیات مدیره مخابرات با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1392/08/12
دیدار اعضای هیات مدیره مخابرات با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1392/08/12
دیدار اعضای هیات مدیره مخابرات با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1392/08/12