دیدار حجت الاسلام و المسلمین تقوی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1393/04/05

دیدار حجت الاسلام و المسلمین تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1393/04/05
دیدار حجت الاسلام و المسلمین تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1393/04/05
دیدار حجت الاسلام و المسلمین تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1393/04/05
دیدار حجت الاسلام و المسلمین تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1393/04/05
دیدار حجت الاسلام و المسلمین تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1393/04/05
دیدار حجت الاسلام و المسلمین تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1393/04/05