دیدار حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد حسینی قزوینی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/06/05

دیدار حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد حسینی قزوینی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/06/05
دیدار حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد حسینی قزوینی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/06/05
دیدار حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد حسینی قزوینی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/06/05