دیدار حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی آقاتهرانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت

دیدار حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی آقاتهرانی؛ مشاور ریاست جمهوری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی آقاتهرانی؛ مشاور ریاست جمهوری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی آقاتهرانی؛ مشاور ریاست جمهوری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی آقاتهرانی؛ مشاور ریاست جمهوری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی آقاتهرانی؛ مشاور ریاست جمهوری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت