دیدار حضرت آیت الله حاج سیدمحمدعلی شیرازی با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1396/12/05