دیدار دکتر محمدعلی انصاری با معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/12/08

دیدار دکتر محمدعلی انصاری با معاونین موسسه اهل البیت؛  1385/12/08
دیدار دکتر محمدعلی انصاری با معاونین موسسه اهل البیت؛  1385/12/08
دیدار دکتر محمدعلی انصاری با معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/12/08
دیدار دکتر محمدعلی انصاری با معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/12/08
دیدار دکتر محمدعلی انصاری با معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/12/08
دیدار دکتر محمدعلی انصاری با معاونین موسسه اهل البیت؛  1385/12/08
دیدار دکتر محمدعلی انصاری با معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/12/08
دیدار دکتر محمدعلی انصاری با معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/12/08
دیدار دکتر محمدعلی انصاری با معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/12/08