دیدار سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه و هیئت همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت

دیدار سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت