دیدار مدیران ارشد کتابخانه عمومی شهرداری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1394/11/19

دیدار مدیران ارشد کتابخانه عمومی شهرداری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1394/11/19
دیدار مدیران ارشد کتابخانه عمومی شهرداری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1394/11/19