دیدار مدیرعامل مؤسسه اهل البیت به همراه ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان با قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی؛ 1396/09/23

دیدار مدیرعامل موسسه به همراه ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان با قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی
دیدار مدیرعامل موسسه به همراه ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان با قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی
دیدار مدیرعامل موسسه به همراه ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان با قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی
دیدار مدیرعامل موسسه به همراه ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان با قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی
دیدار مدیرعامل موسسه به همراه ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان با قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی