دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با هنرمندان پیشکسوت استان اصفهان؛ 1397/01/30

دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با هنرمندان پیشکسوت استان اصفهان؛ موسسه اهل البیت علیهم السلام
دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با هنرمندان پیشکسوت استان اصفهان؛ موسسه اهل البیت علیهم السلام
دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با هنرمندان پیشکسوت استان اصفهان؛ موسسه اهل البیت علیهم السلام
دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با هنرمندان پیشکسوت استان اصفهان؛ موسسه اهل البیت علیهم السلام
دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با هنرمندان پیشکسوت استان اصفهان؛ موسسه اهل البیت علیهم السلام
دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با هنرمندان پیشکسوت استان اصفهان؛ موسسه اهل البیت علیهم السلام
دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با هنرمندان پیشکسوت استان اصفهان؛ موسسه اهل البیت علیهم السلام
دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با هنرمندان پیشکسوت استان اصفهان؛ موسسه اهل البیت علیهم السلام
دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با هنرمندان پیشکسوت استان اصفهان؛ موسسه اهل البیت علیهم السلام
دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با هنرمندان پیشکسوت استان اصفهان؛ موسسه اهل البیت علیهم السلام
دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با هنرمندان پیشکسوت استان اصفهان؛ موسسه اهل البیت علیهم السلام
دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با هنرمندان پیشکسوت استان اصفهان؛ موسسه اهل البیت علیهم السلام
دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با هنرمندان پیشکسوت استان اصفهان؛ موسسه اهل البیت علیهم السلام