دیدار مهندس جواد خاکی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1389/10/27

 مهندس جواد خاکی معاون ارشد شرکت بزرگ ماکروسافت آمریکا
 مهندس جواد خاکی معاون ارشد شرکت بزرگ ماکروسافت آمریکا
 مهندس جواد خاکی معاون ارشد شرکت بزرگ ماکروسافت آمریکا