دیدار و عیادت اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت اصفهان از آقای محمدعلی خامی؛ 1397/09/29

عیادت از جناب آقای محمدعلی خامی یکی از اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت اصفهان
عیادت از جناب آقای محمدعلی خامی یکی از اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت اصفهان
عیادت از جناب آقای محمدعلی خامی یکی از اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت اصفهان