مراسم جشن کوثر ولایت و رونمایی از کتاب شرح کامروایی؛ 1397/12/02

جشن کوثر ولایت و رونمایی از کتاب شرح کامروایی؛ اتاق بازرگانی اصفهان؛ 1397/12/02
اصغر مختاری؛ معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان؛ اتاق بازرگانی اصفهان؛ 1397/12/02
سرود جمهوری اسلامی توسط گروه سرود نیروی انتظامی؛ اتاق بازرگانی اصفهان؛ 1397/12/02
سرود جمهوری اسلامی توسط گروه سرود نیروی انتظامی؛ اتاق بازرگانی اصفهان؛ 1397/12/02
سرود جمهوری اسلامی توسط گروه سرود نیروی انتظامی؛ اتاق بازرگانی اصفهان؛ 1397/12/02
تلاوت کلام الله مجید توسط قاری بین المللی توسط استاد دکتر مسعود نیکدستی؛ اتاق بازرگانی اصفهان؛ 1397/12/02
جشن کوثر ولایت و رونمایی از کتاب شرح کامروایی؛ اتاق بازرگانی اصفهان؛ 1397/12/02
جشن کوثر ولایت و رونمایی از کتاب شرح کامروایی؛ اتاق بازرگانی اصفهان؛ 1397/12/02
استاد حاج حسن اکلیلی؛ اتاق بازرگانی اصفهان؛ 1397/12/02
سخنرانی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در جشن کوثر ولایت و رونمایی از کتاب شرح کامروایی؛ اتاق بازرگانی اصفهان؛ 1397/12/02
جشن کوثر ولایت و رونمایی از کتاب شرح کامروایی؛ اتاق بازرگانی اصفهان؛ 1397/12/02
جشن کوثر ولایت و رونمایی از کتاب شرح کامروایی؛ اتاق بازرگانی اصفهان؛ 1397/12/02
جشن کوثر ولایت و رونمایی از کتاب شرح کامروایی؛ اتاق بازرگانی اصفهان؛ 1397/12/02
جشن کوثر ولایت و رونمایی از کتاب شرح کامروایی؛ اتاق بازرگانی اصفهان؛ 1397/12/02