گردهمائی خیرین سلامت استان اصفهان جهت کمک به مسلمانان میانمار؛ هتل آسمان، 1396/07/30

گردهمائی خیرین سلامت استان اصفهان جهت کمک به مسلمانان میانمار؛ هتل آسمان
گردهمائی خیرین سلامت استان اصفهان جهت کمک به مسلمانان میانمار؛ هتل آسمان
گردهمائی خیرین سلامت استان اصفهان جهت کمک به مسلمانان میانمار؛ هتل آسمان
گردهمائی خیرین سلامت استان اصفهان جهت کمک به مسلمانان میانمار؛ هتل آسمان
گردهمائی خیرین سلامت استان اصفهان جهت کمک به مسلمانان میانمار؛ هتل آسمان
گردهمائی خیرین سلامت استان اصفهان جهت کمک به مسلمانان میانمار؛ هتل آسمان