گردهمـائی شـورای توسعه فرهنگ قــرآنی و مجمع مؤسسـات قرآنی استان اصفهـان 16 لغایت 19 فروردین 1395 -مشهد مقدس

گردهمائی شورای توسعه فرهنگ قرآنی و مجمع مؤسسات قرآنی استان اصفهان 16 لغایت 19 فروردین 1395 -مشهد مقدس