عضو هیئت امناء و مدیره مجمع خیریه های استان اصفهان

مجمع خیریه های استان اصفهان یک مجمع امور صنفی و ستادی می باشد که جهت هماهنگی خیریه های استان و مدیریت و حراست از اهداف عالیه خیر تشکیل گردیده است.