عضو هیئت امناء و مدیر انجمن خیریه ایثار ماندگار اصفهان

انجمن خیریه ایثار ماندگار ویژه فرهنگ سازی پیوند اعضا و تجلیل و تکریم از خانواده های اهداء کننده عضو می باشد.