گفتگوی شبکه سلامت با مدیرعامل مجمع خیرین سلامت حاج سیدحسین رضازاده

گفتگو با مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان در برنامه "مثبت سلامت" در راستای کمک خیرین و بیماری کرونا مورخ 1400/06/22 تهیه شده در شبکه سلامت


 

 

تصویر مقاله: 
گفتگوی شبکه سلامت با مدیرعامل مجمع خیرین سلامت حاج سیدحسین رضازاده
دانلود: