اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین عرصه سلامت استان

اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین عرصه سلامت استان؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
تندیس «نشان حامی سلامت» (اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین عرصه سلامت استان اصفهان)
اهدایی از طرف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
به پاس «همکاری در برگزاری مراسم»
تاریخ اهداء: 1388