اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین عرصه سلامت استان

اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین عرصه سلامت استان؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

دانشگاه علوم پزشكى اصفهان و مجمع خيریه های درمانى استان اصفهان
تندیس اولين جشنوارۀ تجليل از خیرين و واقفين عرصۀ سلامت استان
اهدايی از طرف دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان و مجمع خيریه های درمانى استان اصفهان
به پاس «همكاری در برگزاری مراسم»
تاریخ اهداء: 1385/04/08