بیست و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور

بیست و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور؛ دانشگاه پیام نور اصفهان

بیست و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور
نشان خادم القرآن و عترت (بیست و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور)
اهدایی از طرف جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور
تاریخ اهداء: 1393