سیصدمین سال تاسیس دانشگاه اصفهان

سیصدمین سال تاسیس دانشگاه اصفهان؛ دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان
تندیس تأسیس دانشگاه اصفهان
اهدایی از طرف دانشگاه اصفهان
تاریخ اهداء: 1387/09/23