قدیمی ترین سنگ مضجع شریف امام رضا (ع)

قدیمی ترین سنگ مضجع شریف امام رضا (ع)؛ آفرینش های آستان قدس رضوی