همایش تجلیل از همیاران و خادمین قرآنی

همایش تجلیل از همیاران و خادمین قرآنی؛ مؤسسه مهد قرآن کریم اصفهان

موسسه مهد قرآن کریم اصفهان
تندیس همایش تجلیل از همیاران و خادمین قرآنی
اهدایی از طرف موسسه مهد قرآن کریم اصفهان
تاریخ اهداء: 1393/04/13