یادبود پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه

یادبود پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاهص پژوه
تندیس یادبود پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه
اهدایی از طرف پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه