یادمان هفته وقف به خیرین و واقفین برجسته

یادمان هفته وقف به خیرین و واقفین برجسته؛ اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
تندیس و یادمان هفته وقف به خیرین و واقفین برجسته
اهدایی از طرف اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان