آقای حاج حسین وفایی

 
لوح تقدیر اهدایی به
آقای حاج حسین وفایی 
چهره ماندگار و خادم قرآن کریم
به پاس خدمات ارزشمند حاج حسین وفایی در برگزاری جلسات قرآن و پرورش استعدادهای درخشان و شاگردان نمونه که هرکدام امروز چون ستاره ای در آسمان قرآنیان می درخشند.
 

تاریخ اهداء: 1390/08/05

مراسم اهداء لوح تقدیربزرگداشت مفاخر و اساتید قرآنی استان اصفهان