آقای دکتر شاهین شیرانی

لوح تقدیر اهدایی به
آقای دکتر شاهین شیرانی
ریاست دانشگاه علوم پزشکی 
به پاس تقدیر از همکاری های ارزشمند ایشان در سمت استاندار اصفهان با مؤسسات خیریه عام المنفعه در مراسم تودیع
 

تاریخ اهداء: 92/9/12

مراسم اهداء لوح تقدیر: تودیع و معارفه