آقای سعید حشمتی

لوح تقدیر اهدایی به
آقای سعید حشمتی
 
به پاس قدردانی از مدیریت ارزشمند ایشان در نهاد کتابخانه های عمومی استان اصفهان
 

تاریخ اهداء: 1388/08/23

مراسم اهداء لوح تقدیر: مراسم تودیع و معارفه