آقای مصطفی هادوی شهیر اصفهانی

لوح تقدیر اهدایی به
آقای مصطفی هادوی شهیر اصفهانی
 
به پاس 
 

تاریخ اهداء: 1390/10/24

مراسم اهداء لوح تقدیر: 

تاریخ و محل تولد:1319، لنجان استان اصفهان
تحصیلاتفوق لیسانس ادبیات و علوم تربیتی
مسئولیت هامسئول چهار انجمن ادبی، مؤلف 26 کتاب و استاد دانشگاه آزاد خوراسگان، مسئول انجمن های ادبی خانه هنرمندان، مسئول انجمن بهار دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان