تبریک انتصاب مهندس کشایی؛ مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان؛ 1391/07/02

تبریک انتصاب مهندس کشایی؛ مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان؛ 1391/07/02