جلسه مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان با اعضا هیئت مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان اصفهان

جلسه مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان با هیات مدیره خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان اصفهان در خصوص رفع ابهامات و همکاریهای سازنده فیمابین خیریه و دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 27 مردادماه 95 تشکیل گردید.

در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های ارزشمند و تاثیرگذار خیرین و اعضاء هیئت مدیره این خیریه، در خصوص هدفمند نمودن فعالیت ها و اصلاح شیوه تعامل با دانشگاه علوم پزشکی راهکارهای مناسبی به اعضاء هیئت مدیره ارائه گردید که پس از بحث و تبادل نظر در خصوص پیشنهادهای مطرح شده مقرر گردید جناب آقای محمدعلی خامی مدیرعامل این خیریه اقدامات لازم جهت تحقق پیشنهادهای مطرح شده را انجام دهد.