دکتر طاهره چنگیز

Image result for ‫دکتر هزار‬‎
لوح تقدیر اهدایی به
خانم دکتر طاهره چنگیز
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
به پاس همکاری ارزشمند و تاثیرگذار در برگزاری اولین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه مهر سلامت
 

تاریخ اهداء: 1397/07/26

مراسم اهداء لوح تقدیر: اختتامیه اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه مهر سلامت

تحصیلاتاستاد تمام آموزش پزشکی و دکتری تخصصی فارماکولوژی
شغل: رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فعالیت های شاخص: دبیر کمیسیون ملی اعتباربخشی، دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت و مشاور مرکز ملی تحقیقات آموزش پزشکی، اولین مدیر ارشد زن در وزارت بهداشت دولت دوازدهم