رضا صابری

لوح تقدیر اهدایی به
آقای رضا صابری
مدیردفتر روزنامه ایران 
به پاس همکاری های ارزشمند و تأثیرگذار این مدیر ولایی در جهت برگزاری مراسم قرآنی یاقوت آسمانی در لیالی ماه مبارک رمضان و حضور حداکثری جوانان در این مراسم نورانی و قرآنی
 

تاریخ اهداء: 1389/06/07

مراسم اهداء لوح تقدیرمراسم قرآنی و نورانی یاقوت آسمانی