سیدحسن حسینی دولت آبادی

لوح تقدیر اهدایی به
آقای سیدحسن حسینی دولت آبادی
 
به پاس قدردانی از نگارش و تدوین کتاب «رو به سوی پروردگار»
 

تاریخ اهداء: 1388/11

مراسم اهداء لوح تقدیر: رونمایی از کتاب در همایش یاقوت آسمانی