مصطفی هادوی شهیر اصفهانی

لوح تقدیر اهدایی به
آقای مصطفی هادوی شهیر اصفهانی
 
به پاس 
 

تاریخ اهداء: 1387

مراسم اهداء لوح تقدیر: ضریح نور

تاریخ و محل تولد: 
تحصیلات:  
مسئولیت ها