مهندس حاج عباس حاج رسولیها

لوح تقدیر اهدایی به
آقای مهندس عباس حاج رسولیها
ریاست شورای شهر مذهبی تاریخی اصفهان
به پاس تقدیر از مدیریت ارزشمند ایشان در مراسم تجلیل از پایان دوره سوم فعالیت شورای اسلامی شهر اصفهان
 

تاریخ اهداء: 1392/06/10

مراسم اهداء لوح تقدیرآیین پایان فعالیت دوره سوم شورای اسلامی شهر اصفهان

تاریخ و محل تولد:1331/7/16- اصفهان
تحصیلاتفوق ليسانس مديريت
مسئولیت هارئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان ،عضو شوراي اسلامي شهر اصفهان،- نايب رئيس شوراي عالي استانهاي كشور