مهندس محمود صلصالی

لوح تقدیر اهدایی به
آقای مهندس محمود صلصالی
مدیر کارخانه صنعتی و سنگ بری صلصالی
 
به پاس قدردانی از همکاری و مساعدت های ویژه ایشان در حوزه بهداشت و درمان استان اصفهان 

تاریخ اهداء: 1387/06/26

مراسم اهداء لوح تقدیر: مراسم تجلیل از خیرین و نیکوکاران استان اصفهان